Print Download PDF Embed

News Release

เชิญลงทะเบียนร่วมงาน เวิลด์อีโคโนมิคฟอรัม ว่าด้วยเอเชียตะวันออกครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ

ติดต่อ ฝน มธุรส ผู้อานวยการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทร. +41 (0)22 869 1403 อีเมล์ fma@weforum.org
หนิง สุภาพร ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทร. (081) 988 0123 อีเมล์ supaporn.masiri@ogilvy.com
ดีไลลา สัณหพะงา ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทร. (085) 060 0203 อีเมล์ sanhapanga.panich@ogilvy.com

English

  • เวิลด์อีโคโนมิคฟอรัม จะจัดการประชุมว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
  • จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 450 คน
  • หัวข้อหลักของการประชุมประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกครั้งที่ 21 คือ “กาหนดอนาคตของภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยง”
  • เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนแล้ววันนี้ ที่ http://www.weforummedia.org

เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 21 มีนาคม 2555 -- เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัมจะจัดการประชุมว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 โดยจะจัดขึ้นในหัวข้อหลักคือ “กาหนดอนาคตของภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยง” (Shaping the Region’s Future through Connectivity) ในการจัดงานดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 450 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นาขององค์กรชั้นนา ซึ่งจะแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลเรื่องหนทางที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงทั่วภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการผนึกกาลังเพื่อผลักดันให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ประสบความสาเร็จได้ในอนาคตอันใกล้ มร. สุชันต์ พาลาเคอร์ที ราว ผู้อานวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชีย ประจาเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัม กล่าวว่า “เอเชียตะวันออกตั้งอยู่กลางระหว่างจีนและอินเดีย และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2555 สูงกว่า 5% ทาให้ภูมิภาคนี้มีความสาคัญมากในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสสาหรับผู้นาทั้งในภูมิภาคอาเซียน และสาหรับผู้ที่เห็นความสาคัญและศักยภาพของอาเซียนทั้งในเชิง ภูมิเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่จะเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกในอนาคต"

ประธานร่วมของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. มร. เจอรัลด์ ลอว์เลส ประธาน จูเมราห์กรุ๊ป ประทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ มร. เจอราร์ด เมสทราเยต์ ประธานและซีอีโอ บริษัท GDF SUEZ ประเทศฝรั่งเศส มร. มาลวินเดอร์ เอ็ม ซิงห์ ประธานกลุ่มฟอร์ทิสเฮลท์แคร์ ประเทศอินเดีย และ มร. มาซามิ ยามาโมโต ประธานและกรรมการ ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในภูมิภาค ทาให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้นาจะได้มาประชุมกันเพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของภูมิภาคนี้ รวมทั้งร่วมกันสร้างโมเดลในร่วมกันในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของภูมิภาคเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน หัวข้อในการประชุมจะเน้นประเด็นหลักต่างๆ ได้แก่

  • มองภูมิภาคมุมใหม่ในบริบทใหม่ของโลก (Rethinking Regional Models for a New Global Context)
  • เตรียมรับมือกับความเสี่ยงในภูมิภาค (Responding to a Region@Risk)
  • เชื่อมโยงภูมิภาคเป็นหนึ่งเดียว (Realizing Regional Connectivity)

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถคลิกที่ www.weforummedia.org เพื่อลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 นี้เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากที่นั่งมีจานวนจากัดและเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย ทางคณะผู้จัดไม่สามารถจัดให้มีการลงทะเบียนในภายหลังหรือที่หน้างานได้

หมายเหตุ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม คลิกที่เว็บไซต์ www.weforum.org
ชมภาพเกี่ยวกับฟอรัมได้ทาง Flickr ที่ http://wef.ch/pix
ชมวีดิโอการประชุมได้ทาง YouTube ที่ http://wef.ch/youtube หรือ http://wef.ch/youku
ติดตามความเคลื่อนไหวของฟอรัมได้ทาง Facebook ที่ http://wef.ch/facebook
หรือติดตามข่าวสารของฟอรัมได้ทาง Twitter ที่ http://wef.ch/twitter และ http://wef.ch/livetweet
ทาง Foursquare ที่ http://wef.ch/foursquare
อ่านบล็อกได้ที่ http://wef.ch/blog
อ่านรายงานของฟอรัมได้ที่ Scribd ที่ http://wef.ch/scribd
ติดตามการประชุมทางไอโฟนได้ที่ http://wef.ch/iPhone
ติดตามกิจกรรมของฟอรัมได้ที่ http://wef.ch/events
และรับข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://wef.ch/news
นอกจากนี้ ยังสามารถรับข้อมูลล่าสุดและข่าวจากเวิลด์ อีโคโนมิคฟอรัม ได้โดยสมัคร RSS


The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through public-private cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.

Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is independent, impartial and not tied to any interests. It cooperates closely with all leading international organizations (www.weforum.org).