Liu Zhouwei

 Liu Zhouwei
  • Editor-in-Chief

Liu Zhouwei is the Founder and Editor-in-Chief of 21st Century Business Herald, which he founded in 2000. Previously, he was Director of the Economy Department at Nanfang Weekend (1999). Liu Zhouwei earned an MA in Journalism from Renmin University of China in 1994. He received an MBA from Changjiang Business School in 2007.