Rima Maktabi

Rima Maktabi
  • Senior Anchor and Roving Correspondent
    Al Arabiya