Wang Shuo

 Wang Shuo
  • Managing Editor
    Caixin Media