Wang Yong

 Wang Yong
  • Secretary-General
    Brand China Industry Union