World Economic Forum on Africa

7-9 May 2014 Abuja, Nigeria
Moderated by

Tiny yj6xtw9vttefv20uynemh5q7lskh  fpa8by3lydr 0 Maupe Ogun

Panellist

Tiny xa vqovktom1cdt9fmey55hsljb8u5yc44qcevevonw Bineta Diop

Tiny pmgahcxlkow j8dda1t94vpkvscv i87zopyua08xmg Esi Cleland

Tiny dlkdcsexh11xmsfsvzm2xhvfmo4no ekf9rwxqbcxpu Zamantungwa Khumalo

Tiny c9uglnnqwixbyj0wtdo7zagkhziakm wjzvs1oa8j q Kola Karim

Tiny 1xmofuyzcp14wjyya83plhcj0rivh5zdqh0b2zm0cti Ashish J. Thakkar