Print Download PDF Embed

Scenarios for Mongolia

 
Scenarios for Mongolia

Charting a course from mineral wealth to long term sustainable and diversified growth is a key task facing Mongolia’s leaders today. Throughout 2013, the World Economic Forum engaged over 250 stakeholders and experts in a dialogue to explore scenarios for the economic future of Mongolia, providing insights on Mongolia’s key strategic decisions related to a sustainable mining sector, economic diversification and the trade and investment relations needed to achieve both. The scenarios and findings of that process are presented in this report.

The Scenarios for Mongolia and their implications were presented at the Mongolia Economic Forum in Ulaanbaatar on 24 March 2014: Presentation at MEF 2014.

Байгалийн баялагтаа тулгуурлан, урт хугацааны тогтвортой бөгөөд төрөлжсөн өсөлтийг бий болгох нь өнөөгийн монголын шийдвэр гаргагчдын өмнө тулгарч буй гол асуудал болоод байна. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас олон улсын экспертүүд болон монголын эдийн засгийн голлох тоглогчдоос бүрдсэн 250 хүнтэй 2013 оны турш хамтран ажиллаж, монголын эдийн засгийн хөгжлийн боломжит хувилбаруудын талаар харилцан ярилцсан юм. Тухайлбал, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжил, эдийн засгийн төрөлжилтийн асуудлаархи гол стратегийн шийдвэрүүдийг дүгнэн хэлэлцэж, хөгжлийн энэ хоёр үзүүлэлтийг зэрэг ахиулахад шаардагдах худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцаа, хамтын ажиллагааг хэрхэн бий болгох талаар ярилцлаа. Дээрхи ажлын үр дүн болоод хөгжлийн хувилбаруудыг энэхүү тайланд тусгасан болно.

Бүтэн тайланг татах

 

Contributors

Kristel Van der Elst photo Sushant Palakurthi Rao photo

Communities

  • Strategic Foresight
  •  

    Related Issues

    Scenarios for Mongolia