Carsten Stöcker

innogy SE, Innovation Hub, Machine Economy Lighthouse