Jeff Mason

White House Correspondent for Reuters,