Tiny wmad4ivfgyc0qgizcva5d05ynpzko0j0uqdlhdbftfs

Thomas Birr

Senior Vice-President, Innovation & Business Transformation, innogy SE