Xuchu Wang

M.D., Director, Hangzhou Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou, China