World Economic Forum on Africa

7-9 May 2014 Abuja, Nigeria
Moderated by

Tiny zfkqrcetv25fhnqvhtnhzoetk75byol7yfmzj67ci60 Akudo Anyanwu

Panellist

Tiny z0luqqi6e9qludtcaw  obe l2mubpmegitrpwoabvq Muhammad Ali Pate

Tiny 0fkv wjk5rxmcqrtzutvtjtfcz 2knp4hdiaauyt6x0 Frans van Houten

Tiny chqwzgvsvwlp7qqtb4pc8of4vuok 9ms diwzojbf9w Ashifi Gogo

Tiny aperrojm tr1emq2apsk8 kbgrwjfgzhswv pzfhizo Awa Marie Coll Seck

Tiny 66sldrxysfkzvhl96xn4nultscyv9t6mmvcxovk8phk Mark Suzman

Tiny v8vymujlcx5igkcljsufyo5c1d2bro6nddcdw3gdbz0 Seth F. Berkley

With

Tiny r4de7qmpqammk9baam0jj3gukilj9jbjsuhjvbn1geg Hanny-Sherry Ayitey