Tiny nytskjbt8qybohgb0ffbloyrhdt704kk44iwwlbkbie
Bambang Brodjonegoro

Minister of National Development Planning, Ministry of National Development Planning of Indonesia